Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


Fysieke Winkel:

Vanderhaegen NV

Molenveld 4 – 9450 Haaltert

email: info@vdhaegen.be

Tel: +32(0)53831579

Openingsuren: Van ma. tot vr. van 8u. tot 12u. en van 13u. tot 18u. - za. van 9u. tot 12u.


Algemene voorwaarden - Vanderhaegen NV - Molenveld 6 - 9450 Haatlert - BE0451.597.059

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

2. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van Vanderhaegen NV tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Indien goederen door Vanderhaegen NV worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de afhaling. 

3. Ingeval van laattijdige levering dient de klant Vanderhaegen NV hiervoor in gebreke te stellen via een aangetekende brief en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. Levert Vanderhaegen NV niet binnen die termijn, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen. 

4. De klant dient te zorgen dat de goederen door Vanderhaegen NV of extern transportbedrijf op een normale manier kunnen geleverd  worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van Vanderhaegen NV te vergoeden. 

5. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan Vanderhaegen NV worden gemeld. Na die termijn staat Vanderhaegen NV enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover Vanderhaegen NV de gebreken kende of behoorde te kennen. De koper verwittigt Vanderhaegen NV uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de koper niet op.

6. Vanderhaegen NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het onoordeelkundig gebruik of onderhoud van de geleverde goederen.

7. Vanderhaegen NV is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aanspakelijkheid van Vanderhaegen NV is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan Vanderhaegen NV worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door Vanderhaegen NV.  

8. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal Vanderhaegen NV de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro en een maximum van 75 euro. Alle incasseringskosten en juridische kosten zijn ten laste van de koper. 

9. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Vanderhaegen NV het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

10. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen. 

11. Al onze overeenkomsten worden beheersd door het Belgisch recht.

12. Herroepingsrecht. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor niet zakelijke klanten (B2C) die in hun hoedanigheid van consument artikelen online, telefonisch of via email aankopen bij NV Vanderhaegen. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant NV Vanderhaegen via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post op adres, Molenveld 6 - 9450 Haaltert  of e-mail info@vdhaegen.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NV Vanderhaegen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NV Vanderhaegen, Molenveld 6 - 9450 Haaltert. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15% van het totaal bedrag inclusief btw. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt NV Vanderhaegen zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met factuur en bevestiging retour ontvangen van NV Vanderhaegen kunnen worden teruggenomen. Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal NV Vanderhaegen alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na dat NV Vanderhaegen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan NV Vanderhaegen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door NV Vanderhaegen geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald. NV Vanderhaegen betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

13. Geen herroepingsrecht. De klant kan het herroepingsrecht (artikel 12) niet uitoefenen voor alle maatwerkproducten. Hieronder vallen onder andere alle druk- borduur en printopdrachten. Dit betekent dat de klant de reeds bestelde of ontvangen goederen die onder deze uitsluiting vallen niet kan annuleren en retourneren; dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop NV Vanderhaegen geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

14. Voor het bedrukken, borduren, decoreren van textiel door de koper aangeleverd, is Vanderhaegen NV niet verantwoordelijk voor eventuele slechte, verkleurde of niet conforme opdrukken of textieldecoraties. Beschadigde textiel of producten door het opdruk- of borduurprocedé worden niet vergoed.

15. Aanleveren afbeeldingen. De klant moet in het bezit zijn van het auteursrecht of toestemming hebben van de houders van het auteursrecht van de afbeelding. Indien Vanderhaegen NV wordt aangesproken op onrechtmatig reproductie van een afbeelding, dan zal dit rechtstreeks worden doorverwezen naar de klant die de afbeelding heeft aangeleverd.

16. Zetwerk, clichés, filmen, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto's, films, computerbestanden, software programma's, borduur programma’s enz. door of in opdracht van Vanderhaegen NV vervaardigd, al dan niet aangerekend, maken deel uit van het materiaal van Vanderhaegen NV. De  klant mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen. In het geval dat de klant materiaal ter beschikking stelt van Vanderhaegen NV, dan moet hij dit tijdig doen in functie van de orderplanning, verpakt zo de aard van de goederen het vereist, en in de lokalen van Vanderhaegen NV. De opdrachtgever draagt het risico en de kosten voor de overbrenging van het materiaal naar de plaats van bestemming. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal.

17. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door Vanderhaegen NV ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma's, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, uitsluitende eigendom van Vanderhaegen NV en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van Vanderhaegen NV, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

18. Behoudens voorafgaande overeenkomst, is Vanderhaegen NV er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, filmen, ontwerpen, tekeningen, foto's, films, magnetische banden, diskettes, programma's, enz. te bewaren.

19. Na goedkeuring van proefduk is Vanderhaegen NV niet meer aansprakelijk voor eventuele fouten in teksten, logo’s enz…

20. Toegestane afwijkingen. Een speling van maximum 10% meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, aantal stuks, bedrukkingen per product. Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, aanblik, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers, zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelte ervan. Bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan. Volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving, niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.